کلاس درس حضرت استاد آیت الله سید محمدرضا حسینی آملی

ساعات برگزاری دروس

خارج اصول – ساعت 8 مدرسه آیت الله خوئی (ره)

خارج فقه – ساعت 9 – مدرسه مبارکه امام صادق (علیه السلام)